‏165.00 ₪

ACLS - סעד לבבי מתקדם

‏165.00 ₪
ISBN13
9781616699048
תאריך יציאה לאור
15 בפבר׳ 2023

הקורס בעברית למבצע סעד חיים לבבי מתקדם )ACLS )של AHA, עודכן במטרה לשקף 

מסקנות מדעיות חדשות בהנחיות AHA לשנת 2020 בנושא החייאת לב-ריאות )CPR )וטיפול 

קרדיווסקולרי דחוף )ECC), ולהציג את עדכון 2019 להנחיות של איגוד השבץ האמריקאי )ASA )

לשנת 2018 בנושא שבץ איסכמי. הקורס סעד חיים לבבי מתקדם )ACLS )מלמד את חשיבותם 

של מניעת דום לב, פעילות צוותים ברמת ביצועים גבוהה, החייאת לב-ריאות )CPR )מתמשכת 

באיכות גבוהה, מערכות טיפול, זיהוי והתערבות במקרים של דום לב, טיפול לאחר דום לב, 

הפרעות קצב חריפות, שבץ מוחי ותסמונת כלילית חריפה )ACS). 

נושאים חדשים

     שהייה מעל בית החזה כדי לקצר את זמן ההפסקה בביצוע לחיצות חזה

     דגש חזק יותר על אינטראקציה, תזמון ותקשורת בין אנשי צוות בצוות ברמת ביצועים גבוהה

     נוספו מידע ופרוטוקול בנושא דום לב ביולדת )בתוך בית החולים(

     נוספה חוליה שישית, התאוששות, לשרשרת ההישרדות של דום לב בתוך בית החולים ומחוץ 

לבית החולים במבוגרים ובילדים

     תרשים נוירופרוגנוסטי חדש

     שימוש בתדרוך מקדים לפני אימון החייאה כדי להכשיר את הקרקע לסביבת למידה בטוחה 

וכדי להבטיח כבוד הדדי; מאמן החייאת לב-ריאות )CPR )כתפקיד חדש בצוות

     תיקון לפרוטוקול שבץ מוחי

     פרוטוקול חדש למיון ראשוני )טריאז'( של שבץ מוחי בהפניית שירותי רפואת חירום טרום אשפוזיים

מידע נוסף
תאריך יציאה לאור 15 בפבר׳ 2023